Reakcja na ogień przewodów elektrycznych – 1/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Łukasz GORGOLEWSKI

 

Choć od wejścia w życie zmiany ustawy o wyrobach budowlanych z 2016 r. i wdrożenia do krajowego obrotu prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. CPR – Construction Product Regulation) minęło kilka lat, to nie ustają wątpliwości, kontrowersje i niedomówienia dotyczące doboru i stosowania oprzewodowania w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych ze względu na reakcję na ogień. Często zapomina się przy tym, że zasady stosowane przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli spełniających funkcje użytkowe budynków są określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwanym dalej Warunkami technicznymi. W dokumencie tym oraz powołanych w nim normach zawarto także przepisy dotyczące doboru i stosowania oprzewodowania w instalacjach elektrycznych ze względu na reakcję na ogień. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie.