Współspalanie biomasy i węgla kamiennego – 3/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Jacek CZECH

 

W elektrowniach, w których energia elektryczna i cieplna jest wytwarzana w procesie współspalania biomasy i węgla, możliwość wprowadzania biomasy drzewnej do strumienia paliwa pojawiła się z chwilą wejścia w życie rozporządzenia ministra gospodarki z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii od roku 2004. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie ministra gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. W elektrowniach, w których zabudowano kotły pyłowe, począwszy od 2008 r. zaczęto więc wprowadzać do strumienia paliwa biomasę rolną.