O gospodarce odpadami na targach POLECO – 3-4/2021

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: opr. Lech Janiak

 

Pożary powstające w miejscach magazynowania i składowania odpadów, które w ostatnich latach miały miejsce w naszym kraju, spowodowały zmiany prawne w tym obszarze. W 2018 r. znowelizowano ustawę o odpadach oraz ustawę Prawo ochrony środowiska, nakładając na podmioty wytwarzające, przetwarzające i magazynujące odpady, nowe wymagania. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia na ich wytwarzanie należy dołączyć operat przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.