Elektryczność statyczna w atmosferach wybuchowych (cz. I) – 4/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Małgorzata Wróblewska, Anna Mazik

 

Elektryczność statyczna jest jednym z potencjalnych źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych. Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w atmosferach zagrożonych wybuchem określa dyrektywa 1999/92/WE (ATEX 137 – zwana także ATEX Users), wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Zgodnie z dyrektywą ATEX 137 pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne mające na celu: zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej, ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu. Sprowadza się to do kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Podczas oceny ryzyka należy uwzględnić prawdopodobieństwo wystąpienia różnych źródeł zapłonu, a jednym z nich jest elektryczność statyczna.