Projekt nowych warunków technicznych dla budynków – 3/2012

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zakończyło opracowywanie społecznego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To pierwszy etap prac nad tym rozporządzeniem, związany przede wszystkim z koniecznością usunięcia  niezgodności jego przepisów z wchodzącymi w życie 1 lipca 2013 r. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, mającego rangę ustawy. Drugi etap będzie obejmował wprowadzenie do warunków technicznych dla budynków możliwości szerokiego stosowania rozwiązań opartych na metodach inżynierskich, co wyeliminuje potrzebę uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów.