Jednostkowe dopuszczenia wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej w budownictwie – 3/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Lucjan MYRDA

 

Prawo budowlane w art. 10 silnym zapisem o treści: „Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi” przenosi ideę ogólnych zasad systemu oceny zgodności do budownictwa. Pomimo wielu lat obowiązywania tego zapisu bardzo często spotykamy się jednak z niezrozumieniem i problemami w praktycznym stosowaniu powyższej zasady w obiektach budowlanych. System dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu jest zgodny z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej – co ma duże znaczenie w przepływie wyrobów budowlanych między państwami Unii.