Budynki przemysłowe bez ubezpieczenia? – 2/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Marek Łastowski

 

Wymogi przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do obiektów produkcyjno-magazynowych o wysokim zagrożeniu pożarowym, w tym wymagania zapisane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są zdecydowanie mniej surowe niż te stawiane przez zakłady ubezpieczeń. Taki stan rzeczy nie dziwi. Przepisy państwowe ustalają obligatoryjne wymagania minimalne, mające na celu głównie ochronę życia ludzi, którzy powinni mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji, i zapewnienie ekipom ratowników co najmniej minimalnego czasu na przeprowadzenie akcji ratowniczej osób zagrożonych. Zagadnienia ochrony mienia na wypadek pożaru odgrywają w nich rolę zdecydowanie drugoplanową.