Budynki przemysłowe bez ubezpieczenia? – 2/2013

9,00 

Ilość:

Budynki przemysłowe bez ubezpieczenia? – 2/2013

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Marek Łastowski
Wymogi przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnoszące się
do obiektów produkcyjno-magazynowych o wysokim zagrożeniu pożarowym,
w tym wymagania zapisane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są zdecydowanie mniej surowe ni˝ te stawiane przez zakłady ubezpieczeń.
Taki stan rzeczy nie dziwi. Przepisy państwowe ustalają obligatoryjne wymagania minimalne, mające na celu głównie ochron´ życia ludzi, którzy powinni mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji, i zapewnienie ekipom ratowników co najmniej minimalnego czasu na przeprowadzenie akcji ratowniczej osób zagrożonych. Zagadnienia ochrony mienia na wypadek pożaru odgrywają w nich rolę zdecydowanie drugoplanową.

preloader