Oddziaływanie pożaru na okablowanie a regulacje prawne – 4/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Jan Rachoń

 

Niniejszy artykuł powstał w związku z nałożeniem się trzech okoliczności. Po pierwsze minął wyznaczony na 1 lipca 2017 r. termin wdrożenia normy EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności ogniowej. Po drugie zakończył się proces nowelizacji zapisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w opracowaniu wykorzystano tekst jednolity z 2015 r., zwany dalej „WT”). Nie zmieniono w nim brzmienia § 259.2. Po trzecie zaś pojawiła się w procesie konsultacji norma SEP N SEP-E-007 Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych, mająca powiązanie z normą EN 50575:2014.

Artykuł stanowi zbiór opinii autora i jest jego zachętą do prowadzenia dialogu w zakresie polskich przepisów techniczno-budowlanych regulujących zagadnienia na styku bezpieczeństwa pożarowego oraz branży elektrycznej.