Certyfikacja kwalifikacji dotyczących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych – 4/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Paweł GANCARCZYK, Bartłomiej POŁEĆ, Jacek ZBOINA

Kwalifikacje kojarzą się najczęściej z umiejętnościami i wiedzą. Zgodnie ze słownikiem PWN są określane jako wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakiejś funkcji lub wykonywania jakiegoś zawodu. Zdaniem autorów w kontekście prezentowanego tematu trafne będzie tu stwierdzenie, iż jest to wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania określonych czynności zawodowych. Kwalifikacje można zdobywać między innymi w szkołach i na uczelniach, a także na kursach lub szkoleniach ukończonych zdanym egzaminem potwierdzającym nabyte tam umiejętności. Potwierdzeniem ich posiadania są np. Świadectwa, dyplomy czy certyfikaty. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacje definiuje się jako „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący”.