Strefy zagrożenia wybuchem dla instalacji gazu ziemnego – 2/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Robert ŻUCZEK, Paweł ROCZEK

 

Obowiązujące dziś akty prawne sporo miejsca poświęcają zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w kontekście możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej. Nacisk na zapewnienie w pierwszej kolejności ochrony życia i zdrowia wydaje się naturalnym kierunkiem w tworzeniu aktów prawnych oraz norm i standardów bezpieczeństwa. Nie dziwi więc fakt, że przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują wspólny mianownik.

W artykule tym właściwe procedury postępowania przy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem rozpatrywane są według standardów stosowanych w kraju i za granicą w odniesieniu do gazu ziemnego. Przy omówieniu kluczowych zagadnień dotyczących zagrożenia wybuchem przytoczone zostają zapisy standardu ST-G-003:2008 Sieć przesyłowa gazu ziemnego – Strefy zagrożone wybuchem – Urządzenia, systemy ochronne i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także brytyjskich rekomendacji IGE/SR/25 Hazardous Area Classification for Natural Gas Installations.