Ocena ryzyka wybuchowego (exAWZ) za pomocą analizy warstw zabezpieczeń – 1/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Adam S. Markowski, Paweł Wąsowicz

 

Podstawą wykonania zapisów dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE w warunkach przemysłowych jest przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchowego dla instalacji, na których istnieje prawdopodobieństwo powstawania atmosfer wybuchowych. Warunki formalnoprawne takiego działania określa rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Dokument ten definiuje podstawowe (minimalne) wymagania wobec ocen ryzyka wybuchowego w instalacjach przemysłowych. Oprócz zasadniczych zmiennych definiujących ryzyko wybuchowe (jak prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu) wskazano również obszar analiz, obejmujący eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania.