REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KWARTALNIKA SITP „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadający numer NIP: 526-000-10-74 oraz numer REGON: 001098739.

3. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.ochronaprzeciwpozarowa.pl.

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1. Dostawa – dostarczenie przez sprzedawcę klientowi towarów, oznaczonych w złożonym zamówieniu, realizowane za pośrednictwem własnych systemów informatycznych na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Dzień Roboczy – oznacza dzień z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

3. Klient – osoba, która odwiedza witrynę internetową dostępną pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl. w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym.

4. Konto – funkcjonalność sklepu internetowego, umożliwiająca klientowi składanie zamówień, przeglądanie, modyfikowanie danych klienta, podgląd statusu zamówienia oraz przeglądanie historii składanych zamówień, pobieranie towarów zamówionych w formach udostępnienia: plik do pobrania.

5. Login – adres e-mail przypisany do danego konta, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.

6. Hasło – ciąg znaków składających się z liter, cyfr, znaków specjalnych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji.

7. Przedsiębiorca – klient niebędący konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze sprzedającym Umowę Sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy sprzedającym a klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez klienta towarów.

10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

11. Konsument – osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

13. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl.

14. Sprzedawca – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadający numer NIP: 526-000-10-74 oraz numer REGON: 001098739.

15. Towary – produkty prezentowane w sklepie internetowym, dostępne w następujących formach: a) papierowej, b) elektronicznej – plik do pobrania (pdf).

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

17. Izba Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań – jednostka SITP zajmująca się obsługą sklepu internetowego.

III. Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów z wykorzystaniem sklepu internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem sklepu internetowego obejmują:

a) rejestrację i utworzenie konta,

b) korzystanie z konta, po uprzedniej rejestracji,

c) pobieranie zamówionych towarów.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są bezpłatnie.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową.

4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez klienta adresu e-mail.

5. Rejestracja konta umożliwia: składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych klienta, modyfikowanie danych klienta, podgląd statusu zamówienia, przeglądanie historii składanych zamówień, pobieranie zamówionych towarów w formie udostępnienia: plik do pobrania.

6. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego.Rejestrując się użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności.

7. W trakcie rejestracji klient zobowiązany jest podać następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej (stanowiący login),

c) hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do konta w sklepie internetowym.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania konta w przypadku, gdy adres e-mail podany w trakcie zakładania konta został przypisany do innego konta.

9. Klient ma możliwość modyfikacji danych podanych zgodnie z ust. 8 powyżej w każdej chwili, po zalogowaniu się do konta. Klient ma obowiązek korzystać ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. Zabronione jest w szczególności:

a) dostarczanie przez klienta treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;

b) podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa sklepu internetowego;

c) podejmowanie działań naruszających prawa sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności innych klientów,

d) korzystanie ze sklepu internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania konta klienta, który korzysta ze sklepu internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

11. Klient jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła do konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu klienta czynności związanych z korzystaniem z konta, w tym składania zamówienia.

12. Sprzedawca prowadzi konto dla klienta przez czas nieokreślony.

13. Klient w każdym czasie może zrezygnować z konta, przesyłając na adres sprzedawcy żądanie usunięcia konta. Sprzedawca niezwłocznie i bez pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, usunie konto klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby żądającej usunięcia konta. Usunięcie konta nie wpływa na zawarte przez klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia konta umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze sklepu internetowego.

15. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby funkcjonalność i sprawność działania sklepu internetowego była jak najlepsza. W związku z powyższym sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do sklepu internetowego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.

16. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia klient wybiera towary spośród dostępnych w sklepie internetowym, co następuje poprzez umieszczenie wybranych towarów w wirtualnym koszyku zakupów oraz podanie danych dotyczących zamawiającego pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy, zakładając konto.

3. W przypadku braku zamawianego towaru sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta drogą elektroniczną (na podany w formularzu zamówienia adres e-mail) lub telefonicznie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w którym dane dotyczące formy lub terminu płatności będą różne od tych określonych w Regulaminie, a które nie zostały wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. 5. sprzedawca nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę złożenia zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Ceny wszystkich towarów oferowanych przez sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

8. Całkowity koszt zamówienia składa się z cen netto towarów powiększonych o należny podatek VAT.

9. Koszt wysyłki towarów w wersji papierowej pokrywa sprzedawca.

10. Ceny wszystkich towarów oferowanych przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego są wiążące na dzień złożenia przez klienta zamówienia.

11. Sprzedawca nie stosuje polityki rabatowej.

V. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia klient może je anulować.

2. Złożone zamówienia, dla których klient wybrał metodę płatności „przelew bankowy”, są automatycznie anulowane w przypadku niedokonania zapłaty należności w całości w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury pro-forma.

3. Zamówienie anulowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu uważa się za niezłożone.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia na towary po złożeniu zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl zależny jest od:

a) formy zapłaty (PayU, płatność online z PayU, przelew bankowy na konto SITP – przedpłata),

b) rodzaju zakupionego towaru (prenumerata na bieżący rok, numery archiwalne, artykuły, inne produkty).

2. Czas realizacji zamówienia na towary zamówione za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl w przypadku prenumeraty na rok bieżący uzależniony jest od:

a) cyklu wydawniczego kolejnych numerów w danym roku,

b) wybranej formy towaru (elektroniczna, papierowa).

3. Czas realizacji zamówienia na towary zamówione za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl w przypadku numerów archiwalnych, artykułów i innych produktów uzależniony jest od:

a) wybranej formy zapłaty.

b) wybranej formy towaru (elektroniczna, papierowa).

3. Czas realizacji zamówień na towary zamówione za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl w przypadku numerów archiwalnych, artykułów i innych produktów w postaci elektronicznej wynosi maksymalnie 8 dni roboczych:

a) przy wyborze metody zapłaty „przelew bankowy na konto SITP – przedpłata” – od dnia uznania na rachunku bankowym sprzedawcy kwoty stanowiącej całość należności za zamówione towary,

b) przy wyborze metody zapłaty „PayU, płatność online z PayU” – od uzyskania pozytywnego wyniku autoryzacji karty lub komunikatu potwierdzającego pozytywną realizację płatności online.

4. Czas realizacji zamówień na towary zamówione za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl w przypadku numerów archiwalnych, artykułów i innych produktów w postaci papierowej wynosi maksymalnie 15 dni roboczych:

a) przy wyborze metody zapłaty „przelew bankowy na konto SITP – przedpłata” – od dnia uznania na rachunku bankowym sprzedawcy kwoty stanowiącej całość należności za zamówione towary,

b) przy wyborze metody zapłaty „PayU, płatność online z PayU” – od uzyskania pozytywnego wyniku autoryzacji karty lub komunikatu potwierdzającego pozytywną realizację płatności online.

5. Czas dostawy podlega regulaminom dostawcy. Zamówione towary, wraz z fakturą VAT, są dostarczane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym lub paczką pocztową albo za pośrednictwem kuriera POCZTEX – bez dodatkowych opłat.

5. W przypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotu dostarczającego zamówienie, tj. dostawcy zewnętrznego.

6. Koszty dostawy towarów w postaci papierowej pokrywa sprzedawca, niezależnie od wartości zamówienia.

7. W przypadku, gdy zamówione przez klienta towary w postaci papierowej zostaną zwrócone sprzedawcy z powodu nieodebrania przesyłki w określonym terminie, błędnego adresu doręczenia podanego przez klienta, jak również odmowy odebrania przesyłki przez adresata, klient ponosi koszty zwrotu zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej wysyłki towarów.

VII. PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać zapłaty należności za zamówione towary w następujący sposób:

a) PayU

b) płatność online z PayU,

c) przelew bankowy na konto SITP.

2. Zamówione towary są udostępniane/wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt. VI 3-5.

3. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania zamówienia

VIII. DANE KONTAKTOWE

1. Dane kontaktowe, pod którymi klient może kontaktować się ze sprzedawcą: Izba Rzeczoznawców SITP

Delegatura Poznań, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, tel. (61) 847 92 64/65, faks (61) 842 75 66, tel. kom. 513 096 949, ochronaprzeciwpozarowa@interia.pl.

2. Powyższe numery telefonów czynne są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, składając sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia objęcia w posiadanie towarów przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem był towar w formie elektronicznej pliku do pobrania, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 oraz ust. 8 poniżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W razie stwierdzenia wad zakupionych towarów klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania towarów, powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Zgłoszenia reklamacji wraz z informacją o stwierdzonych wadach zamówionych towarów, z podaniem imienia, nazwiska i adresu kontaktowego, można dokonać w dowolnej formie lub poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przez sprzedawcę prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli sprzedawca o takie wystąpił, a o ich rezultacie sprzedawca powiadomi niezwłocznie klienta na piśmie, na podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji adres pocztowy lub e-mailowy.

4. W przypadku uznania, że reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad albo zwróci kupującemu równowartość uiszczonej ceny.

5. W odniesieniu do klientów będących Konsumentami postanowień ust. 1-4 nie stosuje się, lecz w ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

XI. PRAWA DO POLSKICH NORM I LICENCJA

1. Na mocy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych towary dostępne do zakupu za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.ochronaprzeciwpozarowa.pl są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a na mocy odrębnych umów autorskie prawa majątkowe do nich przysługują SITP.

2. Do zakupionego towaru sprzedawca udziela klientowi licencji na korzystanie z niego do celów prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej lub innego rodzaju własnej działalności klienta. Przedmiotowa licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną w czasie.

3. W przypadku zakupu wersji elektronicznej towaru udzielona licencja upoważnia do wykonania jednej papierowej kopii na własny użytek, niezbywalnej, bez możliwości innego wykorzystywania (reprodukcji, przesyłania, wynajmu, dzierżawienia, odsprzedaży), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania towaru do obrotu lub przekazywania ani w części, ani w całości osobom trzecim tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w żadnej formie prawnej, ani dokonywania zmian ich treści. Licencja nie może zostać przeniesiona na osoby trzecie ani nie upoważnia do udzielania sub-licencji.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania sprzedaży, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży produktów normalizacyjnych lub zgody wyrażonej w celu założenia konta w sklepie internetowym.

2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody i usunięcia danych.

3. W każdym momencie klientowi przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody. Odwołanie zgody należy kierować pod adres: redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl.

4. Dane będą przetwarzane na czas wynikający z realizacji umowy sprzedaży. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych osobowych.

5. W sprawach spornych klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela inspektor ochrony danych osobowych, tel. (61) 847 92 64/65, e-mail: redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r. i jego postanowienia stosuje się do wszelkich zamówień składanych od tego dnia.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.