Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne projektowania – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Władysław MARKOWSKI

 

Podstawowy zbiór zasad z zakresu projektowania instalacji automatycznego wykrywania pożaru – lub, zgodnie z terminologią normalizacyjną, „instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP)” – stanowi dziś specyfikacja techniczna CEN/TS 54-14:2004, przetłumaczona i wprowadzona do polskiego systemu normalizacyjnego jako PKN-CEN/TS 54-14:2006.
Zawiera ona bardzo ogólne wytyczne i w wielu miejscach odwołuje się do postanowień będą uregulowań krajowych. Niestety, brak w Polsce formalnych wymagań krajowych, które regulowałyby całościowo sprawy nie tylko projektowania, ale również odbioru, eksploatacji i konserwacji tych instalacji. Niektóre z wymagań zamieszczone są w różnych aktach prawnych – wymagania związane z kablami zasilającymi i sterującymi urządzenia przeciwpożarowe znalazły się na przykład w rozporządzeniu ministra infrastruktury.