Skuteczność mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: ANDRZEJ SZARYCKI, PAWEŁ ŁUKASZCZUK, ANDRZEJ KRAUZE, MATEUSZ ZIMNY

 

Niniejszy artykuł przedstawia analizę wpływu wymiarów oraz lokalizacji otworu okiennego na wartość temperatury, jaka może oddziaływać na elewacje w warunkach pożaru. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia w Gryfitlab Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru”, dofinansowanego ze środków unijnych. Projekt miał doprowadzić do wypracowania metodyki badawczej zapewniającej możliwość weryfikacji systemów okładzin elewacyjnych pod kątem spełnienia przez nie wymagań § 225 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w brzmieniu: Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.