Nowe unijne rozporządzenie budowlane a przepisy obowiązujące w Polsce – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Dariusz RATAJCZAK, Stanisław ZIELENIEWSKI

 

4 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie unijne ma charakter bezpośrednio obowiązujący i w przeciwieństwie do dyrektywy, która musi zostać wprowadzona do systemu prawnego państw członkowskich, wchodzi do niego w całości w randze ustawy bez jakichkolwiek działań ze strony tych państw. Jednocześnie są one obowiązane do usunięcia ze swego systemu prawnego wszystkich przepisów niezgodnych z przepisami unijnego rozporządzenia, nie później niż do dnia, w którym jego przepisy zaczną obowiązywać.