Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków – 1/2012

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Piotr TOFIŁO, Waldemar JASKÓŁOWSKI

 

Kryteria bezpieczeństwa pożarowego w Polsce kształtują głównie regulacje prawne. Obecnie obowiązujące przepisy są pochodną dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 86/109/EWG w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich w sprawie wyrobów budowlanych. Dyrektywa wyznacza najważniejsze cele i formułuje podstawowe wymagania w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych. W ubiegłym roku wymagania te zostały potwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 86/109/EWG. Wejdzie ono w życie 1 lipca 2013 r.