Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym – 3/2013

9,00 

Ilość:

Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym – 3/2013

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych [1] wprowadzone w lipcu 2009 r.
umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji, tzw. euro kodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką
ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą tych norm jest fakt, ˝e
obejmują swoim zakresem równie˝ zagadnienia zachowania konstrukcji
w warunkach pożaru. Ogólne omówienie euro kodów oraz możliwości wykorzystania ich do obliczeniowej weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji budowlanych znaleźć można m.in. w artykułach opublikowanych w „Ochronie
Przeciwpożarowej” [2], a takie w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” [3,4].
Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Piotr Smardz

preloader