OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

“Ochrona Przeciwpożarowa” to czasopismo o charakterze eksperckim, źródło nowoczesnej wiedzy technicznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Publikowane w nim artykuły poruszają wiele zagadnień natury prawnej, ujmując je jednak zawsze od strony praktycznej. Przykładamy dużą wagę do ich użyteczności, chcąc by jak najlepiej służyły szerokiemu gronu czytelników – zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów w różnych aspektach.

Pierwszy numer opublikowany został we wrześniu 2002 r., kolejne ukazują się do dziś co kwartał, w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Są dostępne wyłącznie w prenumeracie oraz w sprzedaży on-line.

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

sposoby spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych

projektowanie obiektów według zasad inżynierii pożarowej

odporność ogniowa elementów konstrukcji budowlanych

ochrona dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

lokalizacja budynków ze względu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Zapobieganie pożarom i awariom

zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów technologicznych

zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

ocena zagrożenia wybuchem

zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych

zabezpieczenie baz i stacji paliw płynnych

Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

zasady projektowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

sposoby eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych i mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz zasady nadzoru nad ich stanem

zasady integracji i współdziałania systemów technicznych z instalacjami przeciwpożarowymi

Informacja naukowo-techniczna

bieżące informacje o ukazaniu się nowych aktów prawnych mających wpływ na dziedzinę ochrony przeciwpożarowej (polskich i zagranicznych norm, ustaw, rozporządzeń i ich nowelizacji etc.)

relacje z ważnych konferencji i sympozjów technicznych, w Polsce i za granicą

Ekspert radzi

interpretacje dotyczące konkretnych problemów prawnych

… a niekiedy gotowe rozwiązania

Witryna czytelników

nadesłane do redakcji listy polemiczne

dyskusje o zasygnalizowanych przez czytelników nieścisłościach i niekonsekwencjach w przepisach

Działania ratownicze

relacje z akcji gaśniczych i ratowniczych w aspekcie wynikających z nich wniosków dla projektantów, rzeczoznawców, ale także działalności prewencyjnej i ratowniczej

Ochrona przeciwpożarowa za granicą

sposoby zapewniania ochrony przeciwpożarowej w innych krajach