Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie:

sposobów spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych

projektowania obiektów według zasad inżynierii pożarowej

odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

lokalizacji budynków ze względu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Zapobieganie pożarom i awariom:

zabezpieczenia przeciwpożarowego procesów technologicznych

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

oceny zagrożenia wybuchem

zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji technicznych

zabezpieczenia baz i stacji paliw płynnych

Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

zasady projektowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

sposoby eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych i mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz zasady nadzoru nad ich stanem

zasady integracji i współdziałania systemów technicznych z instalacjami przeciwpożarowymi

Informacja naukowo-techniczna:

bieżących informacji o ukazaniu się nowych aktów prawnych mających wpływ na dziedzinę ochrony przeciwpożarowej (polskich i zagranicznych norm, ustaw, rozporządzeń i ich nowelizacji etc.)

relacji z ważnych konferencji i sympozjów technicznych, w Polsce i za granicą

Ekspert radzi:

podsuwamy interpretacje dotyczące konkretnych problemów prawnych

… a niekiedy gotowe rozwiązania

Witryna czytelników

publikujemy nadesłane do redakcji listy polemiczne

dyskutujemy o zasygnalizowanych przez czytelników nieścisłościach i niekonsekwencjach w przepisach

Działania ratownicze:

relacji z zaistniałych pożarów w aspekcie wynikających z nich wniosków dla projektantów, rzeczoznawców, ale także i działalności prewencyjnej oraz ratowniczej

Ochrona przeciwpożarowa za granicą:

sposobów zapewniania ochrony przeciwpożarowej w innych krajach